SĄDECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O. O.

DEKLARACJE W SPRAWIE DOCHODÓW


Szanowni Mieszkańcy,

W związku z przekazanymi najemcom pismami dot. konieczności składania deklaracji w sprawie dochodów oraz licznymi wątpliwościami i zapytaniami w tym zakresie, Zarząd STBS sp. z o.o. dodatkowo wyjaśnia.

Wysłane pisma mają na celu jedynie przypomnienie najemcom w zasobach Spółki o obowiązujących w tym zakresie przepisach oraz udzielenie im pomocy w realizacji obowiązków ustawowych, poprzez dostarczenie odpowiedniego wzoru deklaracji

Zgodnie z art.30 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego: „najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego”.

Jest to obowiązek ustawowy, dotyczący każdego najemcy, który ma on obowiązek spełniać bez konieczności specjalnego wezwania. Tekst ustawy dostępny tutaj. Zwracamy szczególną uwagę na zapisy artykułu 30 ust.3 do 5.

Odesłanie do odpowiednich przepisów tej oraz innych ustaw zawiera każda z umów najmu zawarta między STBS, a najemcami. Jesteśmy przekonani, że te ważne dla mieszkańców regulacje są Państwu znane. Dla przypomnienia podajemy, że ustawa o szczególnych formach popierania budownictwa mieszkaniowego reguluje zasady funkcjonowania specyficznych podmiotów prawnych, jakimi są towarzystwa budownictwa społecznego oraz sytuację najemców w jej zasobach. Przypominamy jednocześnie (chociaż jest to informacja powszechnie znana), że najemcami w zasobach tbs mogą być wyłącznie osoby spełniające określone prawem kryteria. Podstawowe z nich to: kryterium wysokości dochodów oraz wymóg braku tytułu prawnego do innych lokali mieszkalnych. Przypominamy również, że każdy z najemców do wniosku o najem lokalu mieszkalnego składał odpowiednie dokumenty w tych kwestiach.

Zawierając umowę najmu, obie strony zobowiązały się do przestrzegania jej zapisów oraz powołanych w umowie przepisów prawa. Jednym z obowiązków po stronie najemców jest m.in. składanie przedmiotowych deklaracji, obowiązkiem zaś towarzystwa jest m.in. weryfikacja faktu ich złożenia, jak też danych w niej zawartych.

Biorąc pod uwagę, że większość z najemców nie pamiętała o tych przepisach oraz uwzględniając obowiązki oraz zalecenia w tym zakresie względem STBS, Zarząd Spółki zdecydował o potrzebie przypomnienia o tych ważnych regulacjach.

Druk deklaracji można także pobrać tutaj. Wzór deklaracji zgodny jest z zapisem art.30 ust.7 ustawy o niektórych formach (… ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Mamy nadzieję, że niniejsze wyjaśnienie rozwiewa wszelkie wątpliwości i niepotrzebne emocje w przedmiotowej sprawie, a wymagania nałożone prawem nie okażą się dla naszych najemców zbyt uciążliwe.

Z poważaniem, Zarząd STBS sp. z o.o.