SĄDECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O. O.

Deklaracja o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku 2017


Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. informuje i przypomina, że zgodnie z art.30 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego: „najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego”. Ponadto ust 5 ppkt 2/ wskazanego przepisu stanowi, że „gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie (….) towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu”.

W związku z tak określonym obowiązkiem ustawowym, dotyczącym zarówno najemców, jak i właściciela nieruchomości – STBS przygotował druk odpowiedniej deklaracji za 2017, z prośbą o jej dostarczenie do siedziby STBS, osobiście lub pocztą, w terminie do 31 maja 2017 roku.

Obowiązek ten nie dotyczy tych najemców, którzy złożyli deklaracje w roku ubiegłym lub stali się najemcami po 1 stycznia 2017 r.

Aktualny druk deklaracji można znaleźć tutaj