SĄDECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O. O.

O Firmie:


Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. zostało powołane do działania na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 30 września 1997 roku nr XLIV/351/97 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez gminę Nowy Sącz spółki pod firmą: Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22.10.1997 roku Repertorium A nr 3432/97.

Akt Założycielski

Spółka jest komunalną osobą prawną , a jej jedynym właścicielem pozostaje przez cały okres działania Gmina Nowy Sącz, która posiada wszystkie udziały o łącznej wartości: 7 226 500 zł.

Bardzo ważnym założeniem prawnym i ekonomicznym działalności Spółki jest działalność na zasadzie non profit. Oznacza to, iż całość dochodów firmy przeznaczona być może wyłącznie na realizacje celów statutowych. Brak możliwości przeznaczenia zysku przez właściciela (Miasto Nowy Sącz) na inne potrzeby i zadania powoduje, iż STBS pełni nie tylko funkcję komercyjną (jako spółka prawa handlowego), ale także ważną funkcję społeczną. Jest nią zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wszystkich zainteresowanych jej usługami. Są to osoby nie kwalifikujące się do uzyskania pomocy ze strony samorządu w postaci mieszkań socjalnych i komunalnych z jednej strony, z drugiej zaś ci, którzy pragną zaspokajać swoje potrzeby bez angażowania dużych środków finansowych lub zaciągania wieloletnich kredytów.

Funkcję właścicielskie, jako Zgromadzenie Wspólników pełni Prezydent Miasta Nowego Sącza. Funkcję nadzorczą sprawuje Rada Nadzorcza, która działa obecnie w składzie:
  • Tomasz Łaś – Przewodniczący
  • Jan Kupczak – Zastępca Przewodniczącego
  • Zbigniew Okoń – Sekretarz
Kierownictwo spółką sprawuje jej Zarząd, działający w składzie:
  • Prezes Zarządu - Jacek Żelasko
  • Wiceprezes Zarządu – Bogdan Irzyk
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000083949.

Podstawowym celem działania STBS jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Wśród innych celów, określonych w § 6 Aktu Założycielskiego najważniejsze to: zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, wynajem lokali niemieszkalnych, remonty i modernizacje dotyczące budownictwa.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego realizowało w latach 1998 – 2011 realizowano budownictwo czynszowe przy wsparciu środków kredytowych pochodzących z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. W tym czasie Spółka oddała do użytku ponad 500 mieszkań we własnych zasobach na terenie Nowego Sącza oraz 28 na terenie Mszany Dolnej. Ponadto wybudowano 12 lokali użytkowych oraz ponad 400 garaży i miejsc garażowych. Oprócz wymienionych inwestycji Spółka wybudowała 112 mieszkań przeznaczonych na sprzedaż na rynku pierwotnym.

Po zlikwidowaniu Krajowego Funduszu Mieszkaniowego STBS został krajowym pionierem w zakresie realizacji budownictwa czynszowego społecznego przy współfinansowaniu kredytem komercyjnym. W ten sposób oddano do zasiedlenia w lipcu 2011 roku 144 mieszkania na osiedlu Błonia. W podobnej formule zrealizowana została w latach 2012-14 kolejna inwestycja Spółki, stanowiąca trzy budynki wielorodzinne przy ul.Kusocińskiego, obejmująca 132 mieszkania oraz 99 miejsc garażowych.
Obecnie TBS przystępuje do realizacji kolejnej inwestycji, która zaspokajać będzie najpilniejsze potrzeby mieszkańców w zakresie usług. Powstanie ona na nieruchomości przy ul. Kusocińskiego. Ponadto trwają przygotowania do kolejnych inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Realizowane przez STBS sp. z o.o. budownictwo charakteryzuje się wysokimi parametrami technicznymi, przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacyjnych. Zgodnie z regulacją art.28 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, uiszczany przez najemców czynsz zawiera w większości środki niezbędne na spłatę zaciągniętych przez Spółkę kredytów na realizację poszczególnych inwestycji, w niewielkiej zaś części koszty eksploatacyjne i fundusz remontowy.

Oprócz budownictwa mieszkaniowego główną działalnością Spółki jest zarządzanie nieruchomościami. W tym zakresie STBS jest największą i najbardziej renomowaną firmą na sądeckim rynku. Aktualnie zarządzamy ok. 120 tysiącami m2 budynków i lokali. Z liczby tej 35 tys. m2 to nasze własne zasoby, a ok. 60 tys.m2 stanowią zasoby Gminy Nowy Sącz i Skarbu Państwa, których jesteśmy wyłącznym zarządcą. Ponadto Spółka prowadzi zarząd 25 wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej prawie 23 tys. m2.

oferta w zakresie zarządzania nieruchomościamiZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji usług związanych z przedmiotem naszej działalności tj. zarządzanie budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, wynajem lokali niemieszkalnych, remonty i modernizacje dotyczące budownictwa, budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
z siedzibą w 33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 16A, numer identyfikacji podatkowej NIP: 7342372808,

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu niezbędnym do realizacji umów, rozpatrywania wniosków, przyjmowana deklaracji, rozliczania, wykonywania kontroli, windykacji należności, innych obowiązków prawnych ciążących na STBS Sp. z o.o., a także podjęcia przez STBS sp. z o.o. działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

3. Państwa dane mogą być powierzane podmiotom współpracującym z nami wyłącznie w celu realizacji wyżej wskazanych usług lub spełnienia obowiązku prawa np. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, a także spółkom zależnym STBS sp. z o.o., podmiotom świadczącym na rzecz STBS sp. z o.o. usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną, oraz archiwom. W takim przypadku nadal jesteśmy Administratorem tych danych i odpowiadamy za ich przetwarzanie.

4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa,
na podstawie których Państwa dane są przetwarzane.

6. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest,
że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora
niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej, adres: iod.stbs@bbi24.pl lub pisemnie na adres: Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w 33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 16A, dopisek: ochrona danych osobowych.